Ogłoszenie z dnia 29 września 2023r.


Wójt Gminy Chynów

ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023


Uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, na przygotowanym formularzu można przesłać na adres: promocja@chynow.pl oraz złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy w Chynowie, w terminie do 15 października 2023 r.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.chynow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Wójt Gminy 

(-)Tadeusz Zakrzewski