Wnioski o dodatek osłonowy składa się w terminie od stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chynowie bud. C pok. nr4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

DODATEK OSŁONOWY W 2024 r. wynosi rocznie:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.