Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 6/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2017r. w składzie:

  • Maria Jaskółowska – przewodnicząca
  • Mariola Kluczyk - sekretarz
  • Anna Przychodzień - członek

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2017r. (uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2016r.)

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2017 roku.