Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2021r. w składzie:                                                                     

• Maria Jaskółowska - przewodnicząca
• Mariola Kluczyk - sekretarz
• Anna Przychodzień – członek 
• Marta Matysiak – członek – przedstawiciel stowarzyszeń

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2021r. (uchwały Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Chynów z dnia 1 grudnia 2020r)


Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2020 roku.     


      Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania