Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 9/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2024r. w składzie:

  • Mariola Kluczyk - przewodnicząca
  • Anna Przychodzień – członek
  • Elżbieta Dobosz - członek
  • Marta Matysiak – członek – przedstawiciel stowarzyszeń

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 9/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2024 roku.

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski

Chynów, 29 stycznia 2024r.