Stypendium szkolne przysługuje zamieszkującym na terenie Gminy Chynów:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych (uczniom klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej) oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) – tj. do 30 września 2015 r. kwota 456,00 zł, od 1 października 2015 r. – kwota 514,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

- rodziców lub opiekunów prawnych,

- pełnoletniego ucznia (pełnoletni uczeń może upoważnić do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego rodzica lub opiekuna prawnego),

- dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów można pobrać:

- poniżej w zakładce Pliki do pobrania,

- w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8),

- w szkołach Gminy Chynów.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (jeśli wniosek składa się w miesiącu wrześniu dokumenty powinny potwierdzać dochód rodziny z miesiąca sierpnia):

1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia,

2) odcinek renty/emerytury,

3) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, przelewem bankowym) lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów albo zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

4) zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych,

5) zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych (za dochód z 1 ha przeliczeniowego do 30 września 2015 r. należy przyjąć kwotę 250,00 zł, a od 1 października 2015 r. – kwotę 288,00 zł) – w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,

6) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

7) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym,

8) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku – w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

9) oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

10) każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina,

11) dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy) – dochód rodziny pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być również oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

W przypadku ubiegania się o stypendium dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot kosztów edukacyjnych poniesionych przez wnioskodawcę wg katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego nabycie towaru lub usługi.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów (budynek C, pokój nr 8) w terminie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 15 września 2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do dnia 15 października 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie - nr tel. 48 661 57 64.

UWAGA

Otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Nienależnie pobrane stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Chynów.
  2. Oświadczenie.
  3. Upoważnienie dla rodzica/opiekuna prawnego do złożenia wniosku o stypendium szkolne w imieniu pełnoletniego ucznia.
  4. Katalog wydatków kwalifikowanych.